۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم آزمایشگاه را در درس علوم کاربردی کنم ؟

سال اقدام: 85 ـ 84

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): منطقه15 ـ مدرسه راهنمایی شهید ثانی 

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

چگونه توانستیم محیط آزمایشگاه را محیطی پربار جهت بهره گیری دانش آموزان از ابزارهای حسی خودتبدیل کنم. وفعالت یادگیری را از حالت انفعالی موجود به حالت یادگی  فعال و مشارکتی مبدل سازم و هدفم از این پژوهش فراهم اوردن محیطی بود که در آن کسب  مهارت و نگرش توام صورت پذیرد.

 

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

بـــرای پی بردن به نواقص کارم از همکاران و دبیران ودبیران  درس علوم و سایر متصدیان آزمایشگاه پرسشهايی در مورد رفع مشکل خود پرسیدم و تشخیص آن بدین صورت بود که هرگاه می خواستیم دانش آموزان را به آزمایشگاه ببریم اصلا میل و رغبی از خود نشان نمی دادند.

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

1ـ نبودن فضای آزمایش مناسبت برای دانش آموزان

2ـ سطحی و غیر بودن فراگیران

3ـ نداشتن اطلاعات لازم برای استفاده از آزمایشات در دروس علوم

4ـ بی توجهی به ذهن دانش آموزان در حین آموزش

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

1ـ استفاده از بارش مغزی، دانش آموزان در مورد موضوعاتی بحث و تبادل نظری کنند .

2ـ تدرس در فضای خارج از کلاس و آزمایشگاه ، در محیط طبیعی

3ـ بررسی و دانستن مثلث آموزش: چه آموزش دهیم، چگونه آموزش دهیم ونتیجه و را چگونه ارزشیابی کنیم.

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

با تغییر دادن فضای آزمایشگاه اول محیط را برای ایجاد تبعیز آماده سازم. قرار دادن نمره ای را آزمایشگاه برای درس علوم تخصیص دادم تا در دانش آموزان ایجاد انگیزه شده و درس و ساعت آزمایشگاه را جدی تر گرفته و با دقت نظر بیشتری در انجام آن اهتمام ورزند.

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

این اطلاعات به من در سالهای آینده برای فعال تر کردن و کاربردی کردن آزمایشگاه توانست کمک زیادی کند و همینطور هم بود توانستم نقاط ضعیف و قدرت خود را تشخیص دهیم .

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

معلمان و متصدیان هر سال باید اقداماتی جدید در رابطه با درس علوم  و آزمایشگاه انجام دهند زیرا ما روز به روز به علوم جدیدتری دست پیدا می کنیم و کارهایی را هم که ارائه می دهیم باید جدید و تازه باشد.

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم ضعف دانش آموزان در حيطه درس ديکته را تقويت کنم؟

سال اقدام: 79-78

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): منطقه 14- دبستان کميل

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

چگونه توانستم ضعف دانش آموز در درس ديکته را تقويت کنم. اينجانب خديجه سيّد محمّد افجه، معلّم پايه اوّل دبستان کميل در منطقه 14 بودم. در ابتداي سال تحصيلي بعد از اين که دوره يک ماهه تدريس نگاره ما تمام شد و بعد از تدريس چند تا از حروف الفبا متوجه شدم که يکي از دانش آموزان قادر به نوشتن ديکته و درک و فهم کلمات و جملات نيست و نمرات بسيار ضعيفي در اين درس مي گيرد.

 

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

او دانش آموزي بسيار گوشه گير و ساکت بود؛ معمولاً تکاليفش را انجام نمي داد. دفاتر او بسيار نا مرتّب فاقد خط کشي و کتاب هايش نيز کثيف و بدون جلدبود. پايين بودن نمره ديکته و اکثر اوقات گرسنه بودن.

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

بي کاري و اعتياد پدر -  اختلالات خانوادگي -  عدم مسئوليت والدين در قبال فرزندان -  فقر شديد مالي - نداشتن مسکن و سرپناه -  بي توجّهي والدين به روحيات و اخلاق دانش آموز -  داشتن فرزندان متعدّد.

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

سعي کردم به دانش آموزلذّت يادگيري را بياموزم - علاقمند کردن والدين نسبت سرنوشت فرزند خود؛ تهيه چندين کتاب داستان براي تقويت روخواني - دادن مسئوايت هايي در حد توان دانش آموز - برقراري ارتباط بين دانش آموز و همکلاسي هاي او - تهيه کارت کلمات تند خواني براي تقويت ديکته و روخواني او.

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

ارتباط با افراد خير و نيکوکار حهت تأمين مسکن مناسب براي آن ها - انتقال دانش آموز به ميز اوّل و کنار خودم - تهيه کارت هاي کامات تندخواني - تهيه خميربازي براي کلمه سازي - تشويق و نوازش او - دادن جايزه

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

با صبر و حوصله و اتخاذ روش هاي مناسب توانستم تغيير مورد نظر را رفته؛ رفته در دانش آموز ايجاد نمايم؛ او ديگر دانش آموز گوشه گير؛ درس نخوان و بي علاقه به تحصيل اوّل سال نبود؛ نمراتش در حدّ چشمگيري پيشرفت کرده بود؛ زودتر از ساير بچه ها هر روز به مدرسه مي آمد؛ شوق و علاقه ي زيادي به فراگيري درس در او ايجاد شده بود؛ دفاتر مشق و ديکته­ي او بسيارتميز و مرتب و دست خط او خيلي خوب شده بود و هميشه سعي مي کرد، همراه من آخرين نفر از کلاس خارج شود.

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

در حقيقت يکي از دلايل اُفت تحصيلي و بيزاري از تحصيل يا فرار از مدرسه، اضطراب و دلهره اي است که در اثر عدم تعامل و ارتباط بين دانش آموز و معلّم و همکلاسي هاي او ب وجود مي آيد. وقتي دانش آموز مدرسه را محيطي نا آشنا ، سرد و بي روح تلقّي نموده و خود را قريبه اي در آن ميان فرض نمايد، محيط علم و دانش که بايد با اشتياق و شور و نشاط او همراه باشد، به محيطي کسل کننده و آزاردهنده تبديل مي شود. ارادت و شيفتگي به يک شخص، بالاترين و بزرگترين عامل در تغييردادن انسانهاست. ارادت اگر بي جا باشد، انسان را فوق العاده خوب مي کند و اگر هم نا بجا باشد، آتشي است که انسان را آتش مي زند. احترام به شخصيت فرزندان خود، اجابت نيازها و خواسته هاي آنان در حدّ معقول، احساس مسئوليت در قبال سرنوشت فرزندان خود، مشورت با افراد آگاه و دلسوز در جهت نيل به اهداف آموزشي و تربيتي

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

 


۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم دزدي در ميان دانش آموزان را كاهش دهم؟

سال اقدام: 80-1379

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): مدرسه راهنمايي والفجر  ( پسران ) منطقه 18 تهران

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

تعدادي از دانش آموزان دراين سال تحصيلي شكايت از اين داشتند كه وسايل شخصي آنها در كلاس گم مي شـــود . دانش آمــوزان متذكر شدم ولي پس از گذشت يك هفتـــه شد شكايت از طـــرف دانش آموزان واولياء در دفتر  مدرسه مطرح شد چرا اين دانش آموزان دست به دزدي مي زنند  ؟

 

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

شكايت دانش آموزان مراجعه اولياء به دفتر مدرسه واعتراض به اينكه وسايل فرزندانشان در  مدرسه به سرقت ميرود .  اينكه پول بيشتر دانش آموزان هنگام خريد مدرسه از جيبشان ميزنند.

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

بي توجهي والــــدين به كودكــان خـــود و به نيــــــاز هاي مالي آنها و عامل ديگر دوستان و محيط بيرون از مدرسه وتضاد بين دانش آموزان     

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

1 – آگاهي دادن 2 – رفع محروميت 3 – تهيه چيزهاي مورد علاقه   4 – ذكر داستان   5- پند وموعظه   6- تذكر و اخطار

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

رفع محروميت : دادن پول تو جيبي به دانش آموزان كه بتوانند هنگام ضرورت براي خريد خوراكي و رفع گرسنگي خود .

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

در اوايل آذرماه وقتي من از بچه ها نظر خواهي كردم مشاهده كردم كه مقدار دزدي در مدرسه كاهش پيدا كرده است وديگر اشياء دانش آموزان گم نمي شود و اشياء گمشده را به دفتر مدرسه تحويل مي دهند .

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

وسعي نمائيم  آبروي اورا حفظ كنيم وحتي كسي از عضاي خانه از آن با خبر نشود . و گرنه وقتي كه بچه احساس كند.

                                         

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

 


۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم ضعف روخوانی دانش آموزان خود را کاهش دهم؟

سال اقدام: 80-1379

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): استان همدان-شهرستان رزن-روستای ورقستان-دبستان جابر انصاری

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

دانش آموزان کلاس نمی توانستند به راحتی و بدون غلط متنی را بخوانند. جواب پرسشها را نمی توانستند بدون غلط املایی بنویسند. و نیز ضعف روخوانی باعث شده بودند که مفاهیم درسها را یاد نگیرند.

 

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

در هفته دوم حضورم در کلاس با اطلاع قبلی از دانش آموزان آزمونی از روخوانی متون فارسی به عمل آوردم و نتیجه قابل قبولی به دست نیامده و اکثر آنان غلط می خواندند.

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

1-دوزبانه بودن دانش آموزان.2-نداشتن معلم به مدت دو ماه در اول سال تحصیلی3-عدم مطالعه کتابهای غیردرسی4-عدم بررسی تکالیف از جمله رونویسی در سال گذشته 5-عدم تشویق در زمینه مطالعات غیردرسی و فعالیتهای غیردرسی.

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

1- نظارت بیشتر بر تکالیف دانش آموزان 2- استفاده از تشویق دانش آموزان جهت خواندن کتابهای غیر درسی 3-دایر نمودن کتابخانه کلاس.

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

دایر نمودن کتابخانه کلاس انگیزه دانش آموزان را جهت مطالعه تقویت نمود. تعریف کردن داستانهای شیرین از کتابهایی که خوانده بودند باعث افزایش اعتماد به نفس آنان در امر مطالعه بود.

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

پس از گذشت 2 ماه از اجرای راه حل از دانش آموزان امتحان شفاهی فارسی که مشتمل بر روخوانی-معنی کلمات-مترادف-مخالف- هم خانواده-معنی شعر-جواب پرسش بود به عمل آمدکه 3 نفر نمره زیر 10، 20نفر نمره 10-15 و 15 نفر نمره 15-20 گرفتند.

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

در هر اقدامی صبر و حوصله داشته باشند، و اگر در حل مشکلی شکست خوردند راه حل دیگری را به کار ببرند. جهت در نظر داشتن همه جوانب بهتر است از چند راه حل استفاده کنیم.

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

 

نه توانستم فراموشی دانش آموزم را کاهش دهم؟(زهرا کاهانی)

۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم فراموشی دانش آموزم را کاهش دهم؟

سال اقدام: 1382

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): منطقه 15 مدرسه گلستان 1

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

مهدی حسینی دانش آموز پایه پنجم که بیماری ناشی از کمبود اکسیژن در هنگام تولد و شکست های مداوم اعتماد به نفس او را  تضعیف و از او شخصی مضطرب، ناتوان و فراموش کار ساخته بود .

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

در روز اول مهر هنگام معرفی کردن خودش و همچنین در حین ملاقات کردن با مادرش در همان روز اطمینان حاصل کردم که حدسم درست بود .

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

کنترل شدید والدین، نداشتن اطلاعات در زمینه تکنیک های حافظه، شکست های مداوم.

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

دادن اطلاعات در زمینه های تکنیک های حافظه، کار آمدی و خود سنجی، ایجاد امنیت و محبت.

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

با کشف  علائق و استعداد او احساس توانمندی را در او بوجود آوردم.

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

راهکارهای به کار گرفته شده باعث شد که او مطالب را خوب یاد بگیرد و هم حضور ذهن در ارائه مطالب داشته باشد .

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

باید علت مشکلات را شناخت و برای از بین بودن آنها لازم است رابطه ای بر مبنای احترام متقابـل و جلب اعتماد داشته باشیم با اولیاء دانش آموزان .

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم اضطراب و استرس براي ديكته بعضي از دانشآموزان كلاس را كاهش دهم؟

سال اقدام: 82-1381

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): 18- مدرسه شهيد لواساني

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

تحقيق در مورد بعضي از دانش‌آموزان كه از نوشتن ديكته دچار اضطراب و ترس بودند و ناآرام و لجوج و نظم كلاس را بهم مي زدند .

 

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

اين دانش‌آموزان هنگام نوشتن ديكته بسيار نگران بوده و قبل از شروع ديكته گريه و بي‌قراري مي كردند . بعضي از آنهامشكل شب‌ادراري پيدا كرده و از آمدن به مدرسه خودداري مي كردند . 

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

توجه زياد يا عدم توجه والدين ـ نداشتن حس مسئوليت ـ تعداد زياد افراد خانواده ـ مهماني هاي مكرر و بيش از حد ـ نداشتن تمرين كافي در منزل ـ اختلافات والدين و غيره …

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

دادن اعتماد به نفس ـ گاهي اوقات ديكته را به صورت جداگانه مي نوشتند ، البته فقط براي مدتي ـ دادن جوائز و تشويق زمان ديكته براي آنها ابتدا به صورت آرام و سپس در هر دفعه سريع‌تر ـ كارت هاي روخواني و تندخواني ـ جمع كردن ديكته دانش‌آموزان در پايان ديكته ـ تصحيح ديكته دانش‌آموز توسط آنها .

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

در برخورد با اين دانش‌آموزان بايد صبر و حوصله داشت . دادن مسئوليت به آنها ـ تشويق به مطالعه بيشتر ـ همكاري و گذاشتن جلسات با اوليا ـ گرفتن اطلاعات از اوليا در رفتار دانش‌آموز هنگام نوشتن ديكته شب .

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

اين دانش‌آموزان پس از مدتي ديگر براي نوشتن ديكته استرس نداشته و دوست داشتند هر روز ديكته بنويسند . با ميل و علاقه به مدرسه مي آمدند . هنگام نوشتن ديكته كاملاً آرامش داشته و نظم كلاس را به هم نمي ريختند و چهره شادابي داشتند .

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

به نظر من با صبر و تحمل و گذشت زمان و خوشرويي معلم و والدين و داشتن برخوردي مناسب مي توان اين مشكل را از ميان برد . ارتباط بين اوليا و معلم بسيار مهم و اثربخش مي باشد .

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

 


۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم مشکل روحي يکي از همکارانم را در مرکز تربيت معلم شهيد رجايي را کاهش دهم و راه حل مناسبي براي مبارزه با اين حالات روحي وي پيدا کنم؟

سال اقدام: نيم ترم اول سال تحصيلي سال 85-84

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): شيراز مرکز تربيت معلم شهيد رجائي

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

توانستم استرس يکي همکارانم  را که با هم در شيراز هم دوره بوديم تا حدودي کاهش دهم و راه حل مناسبي براي مشکلاتش  پيشنهاد کنم.

 

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

فردي با سوء ظن شديد و بدبيني نسبت به اطرافيان و نسبتا کينه توز و انتقام جو ،  که بيشتر مواقع را در تنهايي و سکوت مي گذراند.

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

شکست در زندگي مشترک، ناکامي هاي فردي،دوري از فرزند،تعارضهاي اجتماعي

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

صحبت کردن با مشاوران مرکز،صحبت کردن با هم اتاقي هايش براي درک وضعيت روحي وي،گفتگو با خانواده وي،سعي در درک و رفع مشکلات او با راهنمايي مشاوران داخل و خارج مرکز.

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

ترغيب وي براي مراجعه و صحبت با مشاوران مرکز،درمان با دارو توسط روانپزشک و روان درماني توسط روانشناس.

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

با يک ماه تحت درمان بودن و ورزش و پياده روي مستمر ايشان وضعيت روحي بسيار بهتري پيدا کردند، با کمال ميل نزد روان پزشک رفته و در تحصيل هم بسيار پيشرفت کردند.

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

به رفتار اطرافيان بدون قضاوت دقت داشته باشيم و اگر کسي مشکلي داشت او را از خود دور نکرده و در ضمن هم دردي ، اگر کاري از عهده ما بر مي آيد  دريغ نکنيم.

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

 


۱- موضوع تحقيق: چگونه توانستم دانش آموزم را به رعايت بهداشت فردي تشويق نمايم؟

سال اقدام: 85-84

محل اقدام ( منطقه ومدرسه): منطقه 15 مدرسه كاظميه

2. خلاصه اي ازتوصيف موضوع ومسئله اي كه باآن مواجه بوديد:

دانش آموزي داشتم كه بسيار نامرتب و كثيف بود و بوي آزار دهنده داشت و اين مسئله باعث شده بود كه ارتباط او با بچه ها مختل شود او اعتماد به نفس خود را از دست داده بود.

3. خلاصه شواهدتشخيص واينكه چگونه تشخيص داديدكه با مسئله اي مواجه هستيد:

عدم رعايت بهداشت و ظاهر نامناسب و كثيف – بوي آزار دهنده – عدم رعايت بهداشت لباسها – مو – دندان و دوري كردن بچه ها از او و نگراني و اضطراب در او مشهود بود.

 

۴.مهمترين عوامل مؤثربرايجادمسئله به نظرشما:

مشكل جسمي دانش آموز و عدم رسيدگي والدين و تنبلي خود دانش آموز

 

5. راه حل بكارگرفته شده توسط شما:

تذكر – صحبت با مادر – جلب توجه دانش آموز به دانش آموزان تميز و شاخص كردن آنها – جلب اعتماد او – آموزش نكات بهداشتي

 

6. خلاصه اي ازمهمترين نكات كليدي دراجراي راه حل:

من سعي در جلب اعتماد او مي كردم و آموزش هاي لازم را به او مي گفتم و به بهداشت در كلاس توجه داشتم و بچه هاي تميز را تشويق مي كردم كه در او ايجاد انگيزه مي كرد و كوچكترين رفتار مثبت او را تشويق مي كردم.

 

7. خلاصه اي ازشواهدقضاوتي وميزان تأثيرگذاري اقدام شما:

او به رعايت بهداشت علاقه نشان مي داد و سعي در رعايت آن مي كرد با هر دفعه رعايت بهداشت نگراني او كمتر مي شد از تميزي لذت مي برد و رابطه بهتري برقرار مي شد ومسئله تا حد زيادي كم شد و اعتماد به نفس او بيشتر شد و در درسهايش هم پيشرفت كرد.

 

8. نتيجه گيري وتوصيه هاي شما به معلمان و والدين:

ارتباط مستمر اوليا و معلمان بسيار لازم است و آموزش به اوليا از طرف معلم و مطلع شدن معلم از مشكلات دانش آموز هر دو را به سوي هدف سوق مي دهد.

 

                                                                                         مرکز تربیت معلم شهید ثانی

 

+ نوشته شده در  2009/2/24ساعت 19:26 PM  توسط محراب  |